joi, 13 martie 2008

Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?

31. Deci, ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?

32. El, care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?

33. Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela, care-i socoteşte neprihăniţi!

34. Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!

35. Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?

36. După cum este scris: „Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.”

37. Totuşi în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.

38. Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,

39. nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură (zidire) nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Romani 8:31-39

ce ne poate desparti de Dragostea lui Cristos?

Isus a absorbit mania Tatalui din dragoste pentru noiCapitolul 1
Pentru a absorbi mânia lui Dumnezeu
Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, - fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn.” Galateni 3:13
Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a Lui Dumnezeu. Romani 3:25
Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre. 1Ioan 4:10
Dacă Dumnezeu nu ar fi drept, nu ar fi fost nici o cerinţă ca Fiul Său să sufere şi să moară. Şi dacă Dumnezeu nu ar fi fost iubitor, atunci nu ar fi binevoit ca Fiul Său să sufere şi să moară. Dar Dumnezeu este şi drept şi iubitor. De aceea, dragostea Lui binevoieşte să împlinească cerinţele dreptăţii Sale.
Legea lui Dumnezeu cerea: „Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta” (Deuteronom 6:5). Dar noi toţi am iubit mai mult alte lucruri. Asta înseamnă păcat – a-L dezonora pe Dumnezeu preferând alte lucruri mai mult decât pe El şi a acţiona în conformitate cu aceste preferinţe. De aceea, Biblia spune: „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”(Romani 3:23). Noi slăvim lucrul de care ne bucurăm cel mai mult. Şi acesta nu este Dumnezeu.
Prin urmare, păcatul nu este mic, pentru că nu este săvârşit împotriva unui Suveran mic. Seriozitatea unei insulte este scoasă la iveală de demnitatea celui insultat. Creatorul universului este nespus de vrednic de respect, admiraţie şi loialitate. De aceea, eşecul nostru de a-L iubi pe El, nu este neînsemnat – este trădare. Acest eşec Îl defăimează pe Dumnezeu şi distruge fericirea omului.
Fiindcă Dumnezeu este drept, El nu mătură aceste păcate sub „preşul universului”. Dumnezeu îşi dezlănţuie o mânie sfântă împotriva acestor păcate. Pentru că ele merită să fie pedepsite. Iar Dumnezeu a făcut acest lucru cât se poate de clar. „Fiindcă plata păcatului este moartea” (Romani 6:23). „Sufletul care păcătuieşte, acela va muri” (Ezechiel 18:4).
Există un blestem sfânt care stă să cadă asupra oricărui păcat. A nu pedepsi păcatul, ar fi nedrept. Coborârea lui Dumnezeu, în mânia Sa, este îndreptăţită. Dacă El nu ar face acest lucru, atunci, la baza realităţii ar domni o minciună. De aceea Dumnezeu spune: „Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise în Cartea Legii ca să le facă” (Galateni 3:10; Deuteronom 27:26).
Dar dragostea lui Dumnezeu nu se odihneşte atâta timp cât blestemul atârnă asupra întregii omeniri păcătoase. Şi El nu este mulţumit doar să-Şi arate mânia, indiferent cât de sfântă este aceasta. De aceea, Dumnezeu Îl trimite pe singurul Său Fiu pentru a absorbi mânia Sa şi pentru a îndura blestemul pentru toţi cei ce se încred în El. „Cristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi” (Galateni 3:13).
Acesta este înţelesul cuvântului „jertfă de ispăşire” din textul citat mai sus (Romani 3:25). Se referă la îndepărtarea mâniei lui Dumnezeu prin oferirea unui înlocuitor. Iar înlocuitorul este pregătit de Dumnezeu Însuşi. Înlocuitorul, Isus Cristos, nu doar ridică mânia; El o deviază de la noi înspre El şi o absoarbe. Mânia lui Dumnezeu este dreaptă şi a fost consumată, nu doar îndepărtată.
Haideţi să nu ne jucăm cu Dumnezeu şi să nu-i banalizăm dragostea. Nu vom fi niciodată uimiţi de dragostea lui Dumnezeu, dacă nu recunoaştem seriozitatea păcatului nostru şi dreptatea mâniei Lui împotriva noastră. Dar când, prin har, ne vom trezi şi ne vom vedea nevrednicia, atunci, vom putea privi la suferinţele şi la moartea Domnului Cristos, şi vom putea spune: „Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca [absorbitor al mâniei] jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (1Ioan 4:10).

50 de motive pentru care Isus a venit să moară
Cuprins
Cristos a suferit şi a murit:
1. Pentru a absorbi mânia lui Dumnezeu
2. Pentru a împlini voia Tatălui ceresc
3. Pentru a învăţa să asculte şi a fi desăvârşit
4. Pentru a-Şi desăvârşi învierea din morţi
5. Pentru a arăta bogăţia dragostei lui Dumnezeu şi a harului Său pentru păcătoşi
6. Pentru a-Şi arăta dragostea faţă de noi
7. Pentru a anula cererile de drept ale legii împotriva noastră
8. Pentru a fi o răscumpărare pentru mulţi
9. Pentru iertarea păcatelor noastre
10.Pentru a pune baza justificării noastre
11.Pentru a împlini ascultarea care devine neprihănire pentru noi
12.Pentru a înlătura condamnarea noastră
13.Pentru desfiinţarea circumciziei şi a tuturor ritualurilor ca fiind fundamente ale mântuirii
14.Pentru a ne aduce la credinţă şi pentru a ne păstra credincioşi
15.Pentru a ne face sfinţi, fără vină şi desăvârşiţi
16.Pentru a ne da o conştiinţă limpede
17.Pentru a obţine toate lucrurile care sunt bune pentru noi
18.Pentru a ne vindeca de slăbiciunile morale şi trupeşti
19.Pentru a da viaţa veşnică tuturor celor ce cred în El
20.Pentru a ne salva din acest veac rău
21.Pentru a ne împăca cu Dumnezeu
22.Pentru a ne aduce la Dumnezeu
23.Pentru a putea să-I aparţinem Lui
24.Pentru a ne oferi acces liber în locul preasfânt
25.Pentru a deveni locul nostru de întâlnire cu Dumnezeu
26.Pentru a pune capăt preoţiei din Vechiul Testament şi pentru a deveni Marele Preot veşnic
27.Pentru a deveni un preot milos care să ne ajute
28.Pentru a ne elibera de deşertăciunea înaintaşilor noştri
29.Pentru a ne elibera de sclavia păcatului
30.Pentru a muri faţă de păcat şi a trăi faţă de neprihănire
31.Pentru a muri faţă de lege şi a aduce roadă pentru Dumnezeu
32.Pentru a ne împuternici să trăim pentru Hristos, şi nu pentru noi înşine
33.Pentru ca crucea Lui să fie fundamentul tuturor laudelor noastre
34.Pentru a ne da puterea să trăim prin credinţa în El
35.Pentru a da căsătoriei înţelesul cel mai profund
36.Pentru a crea oameni plini de râvnă pentru fapte bune
37.Pentru a ne chema să-I urmăm exemplul de smerenie şi iubire costisitoare
38.Pentru a crea o ceată de ucenici răstigniţi
39.Pentru a ne elibera de sclavia fricii de moarte
40.Pentru a putea fi cu El imediat după moarte
41.Pentru a ne asigura învierea din morţi
42.Pentru a dezbrăca domniile şi stăpânirile
43.Pentru a elibera puterea lui Dumnezeu în Evanghelie
44.Pentru a înlătura vrăjmăşia dintre rase
45.Pentru a răscumpăra oameni din orice seminţie,
de orice limbă, din orice norod şi de orice neam
46.Pentru a-Şi aduna toate oile din întreaga lume
47.Pentru a ne salva de judecata finală
48.Pentru a câştiga bucuria Lui dar şi a noastră
49.Pentru a fi încununat cu slavă şi cinste
50.Pentru a arăta că cel mai rău lucru este plănuit de Dumnezeu să fie bun

Despre John Piper
John Piper : "The ministry of preaching is the central labor of my life. My prayer is that through that ministry and everything else I do the great glory of our God and Savior Jesus Christ would be magnified as more and more people come to live out the obedience of faith more and more deeply."
S-a născut în anul 1946 în Chattanooga, Tennessee. Pe când era încă mic părinii săi s-au mutat în Greenville, South Carolina unde şi-a petrecut o mare parte a copilăriei. A studiat la Colegiul Wheaton unde pentru prima dată a simţit chemarea de a intra in slujire. A absolvit apoi Fuller Theological Seminary unde sub îndrumarea Dr-lui Fuller, cel mai influent professor “în viaţă” a descoperit scrierile lui Jonathan Edwards, cel mai influent profesor “mort” pe care l-a avut. A graduat în 1974 Universitatea din Munchen unde şi-a făcut lucrarea de doctorat în Studii asupra Noului Testament. Această lucrare: “Love Your Enemies” a fost publicată mai apoi de Cambridge University Press and Baker Book House. Timp de 6 ani a facut studii biblice (predat) la Bethel College in St. Paul, Minnesota. În 1980 îşi urmează chemarea irezistibilă de a predica şi devine pastor al Bisericii Baptiste Bethlehem din Minnesota, unde slujeşte şi în prezent. Împreună cu cei care îi sunt aproape, John Piper este dedicat în a transmite, a împrăştia pasiunea pentru supremaţia lui Dumnezeu în toate lucrurile pentru bucuria tuturor oamenilor în Isus Cristos. Împreună cu soţia sa, Noel, au patru baieţi şi o fata şi un numar mereu în creştere de nepoţi.
Aici poti comanda si vizualiza fragmente din carte ( 50 de motive...)

doua cuvinte iti pot schimba viataTe-ai gandit vreodata ca un simplu " Buna, ce mai faci "
Poate schimba directia si viata unui om?
Priveste acest film

The power of words
Proverbe 18:21
MOARTEA si VIATA sunt in puterea limbii,
oricine o iubeste, ii va manca roadele.

ai primit ...daruieste"Love sacrifice self.
Selfishnes sacrifice others."

"Those who bring sunshine to the lives of others
cannot keep it from themselves"


Psalmul 4:6Multi zic:
Cine ne va arata fericirea?
Eu insa zic:
Fa sa rasara peste noi Lumina Fetei Tale, Doamne"

amin

Invitatie Conferinta ACCR

ACCR va invita, cu o deosebita placere, sa participati la prima Conferinta anuala
care va avea loc la Suceava pe 14-15 martie 2008.
Aceasta reuniune se inscrie in programul de intalniri anuale nationale ale ACCR, avand ca scop facilitarea comunicarii, intaririi relatiilor si schimbului de experinta, a instruirii continue si a supervizarii activitatilor de consiliere.

In cadrul acestei Conferinte vom fi onorati de prezenta unui oaspete de seama din sfera consilierii crestine romanesti
- dr. Sorin Sandulache - autor a numeroase studii, articole, comunicari stiintifice, emisiuni radio-TV, conferinte publice in domeniul sanatatii si spiritual, autorul bine cunoscutei cartii “Consiliere si psihoterapie pastorala”.

.

dr_sandulache2.jpg
.

Dr Sorin Săndulache -
Medic primar neurolog, cu experienta clinică de cca. 30 ani
Licenţiat în teologie protestantă
Master în psihoterapie
Doctor în antropologie
Medic la Spital Colentina -Bucureşi, România.
Invitatul nostru va conferentia in cadrul acestei intalniri pe urmatoarele teme:
- Echilibru psihic si spiritual
- Terapia crizei
- Sindromul adictiv
- Arta relatiilor interpersonale si conflict

.

consiliere.jpg
.

Pentru desfasurarea evenimentului in conditii optime vom beneficia de o locatie situata in apropierea Sucevei, in satul Moara.
Costurile de participare includ cazare-masa (60 roni) si taxa de participare (30 roni).
Pentru membrii ACCR nu se percepe taxa de participare.

Va rugam sa confirmati la secretariatul ACCR participarea cu minim 5 zile inaintea evenimentului.
Adresa de contact: accr@accro.ro

De asemenea puteti completa acest formular de inscriere:

Care este teologia ta?

Powered By Blogger
Blogosfera Evanghelică